All posts by ostrytomasz

21 Mar

Koronawirus

 

 

#COVIBOOK
Wspieranie i uspokajanie dzieci
na całym świecie

 

 

Drogie rodziny i wychowawcy!

 

Stworzyłam tę krótką książkę, aby wesprzeć i uspokoić nasze dzieci w wieku poniżej 7 lat w temacie  dotyczącym koronawirusa, rozprzestrzeniającego chorobę zwaną COVID-19.

 

Książka do pobrania tutaj:

 

 

Ta książka jest zaproszeniem dla rodzin do omówienia pełnego zakresu emocji wynikających z obecnej sytuacji. Należy podkreślić, że ten zasób nie ma być źródłem informacji naukowej, lecz narzędziem opartym na fantazji.

 

Radzę wydrukować ten materiał, aby dzieci mogły z niego korzystać. Pamiętaj, że emocje są przetwarzane poprzez powtarzalną zabawę i historie czytane wiele razy. Udostępnij #COVIBOOK i pomóż uspokoić lęk dzieciom na całym świecie. 

 

Z miłością

Manuela Molina – autorka

 

Strona projektu: www.mindheart.co/descargables

14 Sie

Dyżur wakacyjny – opłaty

 

 

Rodzice dzieci korzystających

z dyżuru wakacyjnego

 

 

Od dnia 16.08.2017 r. (środa) prosimy o dokonywanie

przedpłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

Przedpłata wynosi 48 zł (czterdzieści osiem złotych)

i rozliczana jest końcowo podczas ostatniego dnia

pobytu dziecka w naszej placówce.

 

Wpłaty przyjmowane są rano lub po południu

w holu głównym, w gabinecie kierownika

lub u dyrektora przedszkola.

 

Rodzice, którzy korzystają ze zwolnień

w opłacie pobytowej, zobowiązani są

dostarczyć decyzje do nauczyciela

w grupie dziecka.

 

Dyrektor Przedszkola 315

16 Cze

Edukacja Kulturalna

 

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

PRZEDSZKOLA NR 315 W WARSZAWIE

NA LATA 2014-2019

 

Opracowała: Hanna Warmińska

 

 

Edukacja kulturalna zawiera w sobie zarówno wiedzę z dziedziny pedagogiki, wychowania, edukacji, jak i kultury. Ma ona za zadanie nie tylko nauczanie w zakresie kompetencji kulturowych, przekazywanie informacji i wywieranie wpływów odnośnie określonych zachowań uznanych za zgodne z kanonem kulturowym, ale przede wszystkim tworzenie warunków do rozwijania uczestnictwa w kulturze w postaci, aktywności twórczej poprzez zwiększanie oferty kulturalnej i artystycznej, jak również wprowadzanie i poszerzanie działań z obszaru edukacji w instytucjach i podmiotach kultury.

 

 

Najnowsze rozumienie edukacji kulturalnej podkreśla możliwość aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze oraz ich samodzielnego i twórczego działania artystycznego już na poziomie edukacji przedszkolnej.

 

 

Program Edukacji Kulturalnej jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem punktów:

 

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i tańce.

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

 

Jak również koreluje z przedszkolnym Programem Wychowawczym
i Profilaktycznym oraz przedszkolnym zestawem programów nauczania.

 

 

Sukcesy artystyczne, teatralne, muzyczne, zadowolenie rodziców z osiągnięć swoich dzieci i chęć zaznajomienia dzieci z różnymi dziedzinami działalności twórczej to najważniejsze argumenty wskazujące na konieczność opracowania programu edukacji kulturalnej wspierającego rozwój dziecka.

 

 

Program Edukacji Kulturalnej powstał z myślą o potrzebach dzieci w wieku 3-6 lat Przedszkola Nr 315 w Warszawie. Zgadnie z założeniami najważniejszym zadaniem, jakie ma ono do spełnienia, poza realizacją zadań edukacyjnych
i wychowawczych określonych w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego jest, rozwijanie uzdolnień, umiejętności i zainteresowań swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności twórczej. Program może być modyfikowany do potrzeb i możliwości dzieci.

 

 

Program ten można realizować w naszej placówce, ponieważ mamy możliwość korzystania z zaplecza artystycznego i udziału w imprezach kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury, posiadamy też odpowiednią bazę dydaktyczną, którą stanowi dobre wyposażenie, odpowiednie do zajęć artystycznych i potrzeb dziecka.

 

 

Główne cele edukacji kulturalnej:

 

– podnoszenie kompetencji kulturalnych dzieci i rozszerzenie ich uczestnictwa w życiu kulturalnym Warszawy;

– kształcenie wartości moralnych i społecznych;

– zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

– tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej;

– podnoszenie jakości nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;

– przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu;

– idea uczenia się poza przedszkolem;

– kształcenie interkulturalne i wielokulturalne;

– uznanie dziedzictwa kulturowego, jako ważnego czynnika wychowawczego
integrującego społeczność.

 

 

Cele szczegółowe:

 

– kształtowanie u dzieci osobowości i pozytywnych wzorców;

– wypełnianie dzieciom wolnego czasu wartościowymi formami;

– wychowanie przez sztukę, kultywowanie tradycji;

– rozbudzanie wrażliwości artystycznej;

– promocja i rozwój talentów, sukcesy wychowanków;

– rozwój i realia zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności;

– wdrażanie dzieci do dbałości i bezpieczeństwo własne oraz innych;

– kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

– poznawanie kultury własnego narodu i innych;

– nawiązywanie kontaktów i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości;

– integracja uczestników zajęć, integracja środowiska.

 

 

Metody pracy:

 

– oglądowe (ilustracje, plansze, filmy, pokaz),

– słowne (rozmowa, opowiadanie, wiersz, objaśnienie, instrukcja słowna, zagadka),

– aktywizujące (scenki dramowe, inscenizacje, zabawy twórcze, uroczystości, spotkania z artystami, wystawy, konkursy, eksperymenty),

– czynne (zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, rysowanie, tworzenie elementów przestrzennych, warsztaty, wycieczki).

 

 

Formy pracy:

 

– praca indywidualna,

– praca zbiorowa,

– praca w grupie.

 

 

Główne zadania programu:

 

– organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeum, Pałacu Kultury, Łazienek, itp. ;

– wypracowanie modelu współpracy przedszkola z biblioteką publiczną w zakresie programu edukacji kulturalnej;

– udział w akcjach charytatywnych;

– skoordynowanie kalendarza przedszkolnych konkursów artystycznych z przeglądami między przedszkolnymi, dzielnicowymi i warszawskimi;

– przygotowanie oferty zajęć dodatkowych z zakresu edukacji kulturalnej (zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne itp.);

– udział w uroczystościach przedszkolnych;

– organizowanie warsztatów plastycznych z rodzicami;

– udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” z udziałem rodziców;

– zorganizowanie Przedstawienia z udziałem rodziców „Teatr Rodzinny”;

– organizowanie wyjść do Domu Kultury – udział w Przeglądzie Teatralnym Przedszkoli Ochoty, konkursie tańca i piosenki;

– organizowanie konkursów adresowanych do przedszkolaków z Ochoty;

– udział w przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych;

– współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 264, 280 (starsze grupy);

– zapoznanie dzieci z kulturą krajów Unii Europejskiej;

– promowanie przedszkola w zakresie edukacji kulturalnej.

 

 

Odbiorcy programu

Odbiorcami Programu Edukacji Kulturalnej w przedszkolu są dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodzice. Program wspomaga rodzinę i przedszkole w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci.

 

 

Realizatorzy programu

Osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu Edukacji Kulturalnej są nauczyciele z poszczególnych grup wiekowych i dyrektor.

 

 

Spodziewane efekty realizacji programu:

 

– Aktywny udział wychowanków przedszkola w życiu kulturalnym stolicy.

– Współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

– Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna wychowanków przedszkola.

– Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej.

– Przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie – kreowanie właściwych postaw społecznych, umiejętności podejmowania decyzji, współpraca w grupie;

– Upowszechnianie informacji o programach edukacji kulturalnej.

 

 

Ewaluacja

Program Edukacji Kulturalnej będzie na bieżąco podlegał systemowi monitorowania.

Poziom osiąganych przez dzieci umiejętności badany będzie przez nauczycielki poszczególny grup, poprzez bieżące obserwacje w czasie zajęć, wycieczek, zabaw, analizę wytworów dziecięcych (rysunki, karty pracy dostosowane do wieku i możliwości dzieci).

 

Do przeprowadzenia ewaluacji posłuży również:

 

– udział dzieci w konkursach z edukacji kulturalnej,

– osiągnięcia wychowanków,

– zapis w dokumentacji przedszkola (dzienniki zajęć, karty wycieczek).

 

 

Podmioty współpracujące:

 

– Biblioteka Publiczna Nr 48,

– Szkoła Podstawowa Nr 264 i 280,

– Organizatorzy akcji charytatywnych (Dom Dziecka przy ul. Korotyńskiego, Akcja „Góra grosza”, Towarzystwo Nasz Dom, Fundacja Praw Dziecka),

– Instytucje Użyteczności Publicznej w najbliższej okolicy,

– Muzeum Narodowym, Muzeum Kolejnictwa,

– Dom Kultury Rakowiec, MDK Ochota,

– Okęcka Sala Widowiskowa – Dom Kultury,

– MOS Nr 7,

– Urząd Dzielnicy Ochota,

– Współpraca z Agencjami Artystycznymi,

– Współpraca z animatorami kultury – teatrzyki,

– Współpraca z rodzicami.

 

 

Finansowanie

Program finansowany w ramach posiadanych środków przedszkola i sponsoringu oraz przy współpracy z Radą Rodziców.

 

31 Maj

Dyżur wakacyjny

 

Drodzy rodzice!

 

W odpowiedzi na liczne zapytania informujemy,

że potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny

w przedszkolu Nr 315, jest wniesienie opłaty

za wyżywienie w czasie dyżuru,

w terminie 21 dni od dnia udostępnienia

listy zakwalifikowanych (tj. do dnia 16.06.2017).

 

Opłatę w wysokości

9,00 zł x 13 dni = 117,00 zł

należy wpłacić na rachunek bankowy: 

96 1030 1508 0000 0005 5064 1054

 

W treści przelewu należy wpisać:

„opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym

– imię i nazwisko dziecka, Przedszkole Nr 315”.

 

Zwolnienia z opłat za pobyt dziecka powyżej podstawy programowej, dostarczane są do przedszkola pierwszego dnia dyżuru. Wraz z kartą dziecka na dyżur prosimy dołączyć i złożyć, upoważnienie do odbioru dziecka (druk na stronie Pliki do pobrania). Rodzice oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka, podczas dyżuru powinny posiadać ze sobą dowód osobisty i okazywać go na prośbę pracowników przedszkola. Podczas dyżuru wakacyjnego nie organizujemy zajęć dodatkowych.

 

Dyrektor Przedszkola Nr 315

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie