POTWIERDZENIE UDZIAŁU W DYŻURZE WAKACYJNYM
w Przedszkolu nr 315

 

Potwierdzeniem jest wpłacenie do dnia 10 maja 2019 r.

na konto Przedszkola nr 315

opłaty za żywienie w wysokości 140 zł

 

NR KONTA: 96 1030 1508 0000 0005 5064 1054

City Bank Handlowy S.A.

 

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz dopisek “dyżur wakacyjny”

 

Brak wpłaty skutkuje nie przyjęciem na dyżur!

 

 

 

Dyżury Przedszkoli dzielnica Ochota 2019:

 

Turnus I 1 lipca – 12 lipca

 

Przedszkole Integracyjne nr 312, ul. Władysława Okińskiego 5
Przedszkole nr 225, ul. Stefana Bobrowskiego 5
Przedszkole nr 239, Aleje Jerozolimskie 117a
Przedszkole nr 255, ul. Władysława Korotyńskiego 3
Przedszkole nr 61, ul. Lelechowska 7
Przedszkole nr 293, ul. Stefana Baleya 5

 

Turnus II 15 lipca – 26 lipca

 

Przedszkole nr 101, ul. Chotomowska 3
Przedszkole nr 176, ul. Trzech Budrysów 24
Przedszkole nr 248, ul. Karola Dickensa 5a
Przedszkole nr 59, ul. Pruszkowska 10
Przedszkole nr 99 im. Misia Wojtka, ul. Siewierska 3

 

Turnus III 29 lipca – 9 sierpnia

 

Przedszkole Integracyjne nr 404, ul. Białobrzeska 19
Przedszkole nr 111, ul. bł. Ładysława z Gielniowa 9/11
Przedszkole nr 241, ul. Księcia Trojdena 5b
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70, ul. Rokosowska 2

 

Turnus IV 12 sierpnia – 30 sierpnia

 

Przedszkole nr 100, ul. Częstochowska 16/18
Przedszkole nr 114, ul. Mariana Langiewicza 1/3
Przedszkole nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego, ul. Szczepana Grzeszczyka 2
Przedszkole nr 66, ul. Grójecka 93
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102, ul. Siewierska 5/7

 

Pełna lista dyżurujących przedszkoli w m. st. Warszawa jest dostępna na stronie: www.edukacja.warszawa.pl

 

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

 

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).
Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.
Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

 

Zapisy na dyżury wakacyjne

 

I. Zasady ogólne

 

1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty, które prowadzą elektroniczną rekrutację wspólnie z m.st. Warszawę.
2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

 

II. Dostęp do systemu zapisów

 

1.Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
• hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.
lub
• hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
na rok szkolny 2019/2020.
Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.
1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
• uzupełniają dane dziecka,
– wskazują:
– turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
– przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
w kolejności od najbardziej preferowanego,
• zapisują wniosek w systemie,
• wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym
z wybranych turnusów.
1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
• pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
• wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
• informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 

• III. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 

1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
z zasadami ujętymi w cz. I pkt 5.
2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
– wnioski dotyczące rodzeństw,
– miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana
rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.