Godziny pracy :

 

7.30 – 16.30

Nauczycielki:

 

Beata Małczak

Milena Szulc

 

 

 

Zamierzenia programowe:

MAJ

 

TEMATYKA:

 

 

 

1.    Jak powstaje książka
2.    Na łące
3.    Mama i Tata
4.    Moje zwierzątko

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

•    Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.
•    Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się.
•    Wyrabianie dbałości o ład i porządek.
•    Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.
•    Usprawnianie narządów artykulacji.
•    Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom dostrzegania wprowadzanych zmian – dokładanie, odkładanie i określnie wyniku dodawania i odejmowania oraz.
•    Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.
•    Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną – aktywizowanie dzieci podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych.
•    Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.
•    Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.
•    Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.
•    Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt.
•    Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.
•    Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
•    Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
•    Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.
•    Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.
•    Budzenie zainteresowania książką i czytaniem
•    Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.

 

 

WIERSZ DO NAUKI :

 

 

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

 

 

 

image_pdfimage_print