PROCEDURA INFORMOWANIA RODZICÓW (PRAWNY OPIEKUNÓW)
NA TEMAT DIAGNOZY DZIECKA
W PRZEDSZKOLU 315

 

1. Zebranie ogólne rodziców – organizacja pracy w ciągu roku szkolnego (wrzesień):
– poinformowanie rodziców o niniejszej procedurze.

2. Zebranie grupowe rodziców – (wrzesień):
– zapoznanie z niniejszą procedurą
– omówienie celu diagnozy i obserwacji obszarów rozwojowych,
– zaprezentowanie narządów diagnostycznych.

3. Konsultacje indywidualne:
(z przełożonym dokumentowanym postępem rozwoju i zachowania dziecka w portfolio)
1) nauczycielki dzieci 3 i 4 letnich (do 20 Listopada)
– poinformowanie rodziców o wynikach przeprowadzonej obserwacji dziecka (na podstawie arkusza obserwacji)
– przedstawienie wniosków z przeprowadzonej obserwacji, zapoznanie z kierunkami pracy
i dalszymi działaniami z dzieckiem w przedszkolu oraz propozycjami działań z dzieckiem w domu
( wsparcie rozwoju lub rozwijanie szczególnego potencjału /uzdolnień/ dziecka)
– rodzic potwierdza podpisem, na arkuszu obserwacji, zapoznanie się z w/w informacjami
2. Nauczycielki dzieci 5 i 6 letnich (do 20 listopada)
– poinformowania rodziców o wynikach przeprowadzonej „wstępnej diagnozy przedszkolnej” dziecka ( na podstawie arkusza obserwacji – diagnozy)
– zapoznanie rodziców ze stanem gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z kierunkami pracy i dalszymi działaniami z dzieckiem w przedszkolu oraz z propozycjami działań w przedszkolu oraz z propozycjami działań z dzieckiem w domu
– rodzic potwierdza podpisem, na arkuszu obserwacji/diagnozy, zapoznanie się z w/w informacjami
– rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci wymagających wspierania rozwoju lub rozwijania szczególnego potencjału/
uzdolnień/

4. Opracowanie indywidualnych programów dla dzieci 5 i 6 letnich wspomagających ich rozwój lub rozwijających ich szczególny potencjał i przedstawienie ich rodzicom (do 30 listopada):
– kontakty indywidualne z rodzicami
– zapoznanie rodziców z programami (propozycja kierunków i dalszych działań)
– udzielenie wskazówek do pracy w domu,
– rodzic potwierdza to podpisem pod sporządzonym programem.

5. Systematyczne przekazywanie informacji o działaniach nauczycieli – dziecko i rodzic – dziecko wg ustalonych zasad na pierwszym roku szkolnym zebraniu grupowym.

6. Konsultacje indywidualne
(z przełożonym dokumentowanym postępem rozwoju i zachowania dziecka w jego portfolio)
1) nauczycielki dzieci 3 i 4 letnich (do 30 kwietnia)
– poinformowanie rodziców o wynikach przeprowadzonej weryfikacji wiedzy o postępie rozwoju i zachowania dziecka( na podstawie arkusza obserwacji)
– przedstawienie efektów i wniosków z prowadzonej pracy indywidualnej w przedszkolu zgodnie z przyjętymi kierunkami pracy i działaniami z dzieckiem, (rodzic potwierdza pisemnie, że został zapoznany z w/w informacjami),
2) nauczycielki dzieci 5i6 letnich (do 15 kwietnia)
– poinformowanie rodziców o wynikach przeprowadzonej weryfikacji/diagnozy/ wiedzy
o postępie rozwoju i zachowania dziecka
– przedstawienie efektów i wniosków z prowadzonej pracy indywidualnej Przedszkolu na podstawie ustalonych kierunków działań z dzieckiem (rodzic potwierdza pisemnie, że został zapoznany z w/w informacjami).

Przedszkolu na podstawie ustalonych kierunków i działań z dzieckiem(rodzic potwierdza pisemnie, że został zapoznany z w/informacjami),
– poinformowanie rodziców o rezultatach działań dodatkowych wspomagających szczególny potencjał(uzdolnienia) dziecka objętego programem (zapoznanie się z w/w informacjami rodzic potwierdza podpisem pod programem).

7. Wydanie rodzicom dzieci objętych przygotowaniem przedszkolnym – które w nowym roku szkolnym maja obowiązek albo muszą rozpocząć naukę w szkole podstawowej –
„Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”
– nauczycielki (do 30 kwietnia).
Rodzic potwierdza podpisem otrzymanie dokumentu na jego kserokopii.

 

8. Zebranie grupowe
1) Rodziców dzieci 5 i 6 letnich (do 15 czerwca) – przedstawienie rodzicom diagnozy końcowej:
– omówienie wyników diagnozy końcowej’
– porównanie wyników uzyskanych podczas diagnoz
2) Rodziców dzieci 3 i 4 letnich (do 20 czerwca) – ewaluacja rocznej pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej:
– analiza rozwoju umiejętności dzieci na przestrzeni roku szkolnego w kontekście: umiejętności kluczowych /porównywanie wyników obserwacji wstępnej dzieci z wynikami obserwacji kończącej dany rok szkolny).

9. Wydanie rodzicom dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym – które w nowym roku szkolnym mają obowiązek albo mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej –
„Zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”
– dyrektor Przedszkola ((do 30 czerwca, najpóźniej do 31 sierpnia danego roku szkolnego).

10. Z procedurą informowania rodziców na temat do tutejszego przedszkola zostają zapoznani podczas zebrań grupowych we wrześniu każdego roku szkolnego oraz przez zamieszczenie procedury na stronie internetowej Przedszkola.

11. Procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli Przedszkola i rodziców (prawnych opiekunów) naszych wychowanków

12. Procedura (tekst jednolity po wprowadzeniu zmianach) została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Przedszkola 30 sierpnia 2019 r.

13. Procedura/uaktualniona/ obowiązuje od 01.09.2019r.

                                                                                                                      Dyrektor Przedszkola
                                                                                                                                 Hanna Warmińska

image_pdfimage_print