ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Procedura organizacji pracy Przedszkola 315 w Warszawie,

prowadzonego przez m.st. Warszawę od 1 września 2021 r.

i postępowania prewencyjnego pracowników przedszkoli oraz rodziców/opiekunów prawnych

w czasie zagrożenia epidemicznego

 

 

I. Cel

 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy przedszkoli w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

 

II. Zakres procedury

 

1. Procedurę należy stosować w Przedszkolu nr 315 w Warszawie prowadzonym przez m.st. Warszawę.

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

 

Dyrektor Przedszkola nr 315.

 

 

IV. Postanowienia ogólne

 

1. Do przedszkola może przychodzić tylko:
a) dziecko/pracownik zdrowe/y, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, bez objawów chorobowych wskazujących chorobę zakaźną,
b) dziecko/pracownik zdrowe/y, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c) dziecko/pracownik zdrowe/y, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2.Wszystkie dzieci bezwzględnie przychodzą do przedszkola w godzinach 7.00- 8.30( wyjątkiem jest sporadyczne, wcześniejsze telefonicznie zgłoszone spóźnienia się dziecka z ważnych przyczyn). Po godzinie 8.30 drzwi przedszkola są zamykane
3. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
4. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2 rozumie się:
– podwyższoną temperaturę ciała,
– ból głowy i mięśni,
– ból gardła,
– kaszel,
– duszności i problemy z oddychaniem,
– uczucie wyczerpania,
– brak apetytu.
5. Należy ograniczyć na terenie przedszkola przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna, zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie przedszkola możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.

7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych lub wskazujących na chorobę zakaźną, o których mowa w pkt. 3.

8. Do szatni z dzieckiem wchodzą tylko rodzice dzieci 3 i 4 letnich (jeden rodzic z jednym dzieckiem) z zachowaniem odległości 1,5m – czyli maksymalnie 2 rodziny. Dzieci 5-o i 6-o letnie wchodzą do szatni samodzielnie po wprowadzeniu przez rodzica do holu przy wejściu do odpowiedniej szatni.

9. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci
z zachowaniem zasady 1 opiekun na dziecko/dzieci lub zachowanie dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika przedszkola min. 1,5 m.
10. Wychowawcy grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

11. Rodzice/opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą min. 1,5 m.

12. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz nauczycielami.

13. W przypadku pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie ich w zajęcia opiekuńcze.

 

V. Higiena i dezynfekcja

 

1. Wszyscy wychowankowie i pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2. Na terenie przedszkola obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

3. Przedszkole wyposażone jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4. Przedszkole wyposażone jest w bezdotykowy termometr (dezynfekowany po użyciu w danej grupie). W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

5. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka jeżeli jest to konieczne, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

6. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

7. Na terenie przedszkola przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.

8. Wszyscy pracownicy przedszkola powinni być zaopatrzeni, w razie konieczności, w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki oraz fartuchy z długim rękawem do użycia np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych.

9. Przed wejściem do budynku przedszkola wszystkie osoby dorosłe obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu (Załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).

10. Przed wejściem do wnętrza budynku przedszkola i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

11. W holu głównym przedszkola umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (Załącznik nr 2 do procedury- wykaz numerów kontaktowych).

12. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk zgodnie z Załącznikiem nr 1 do procedury.

13. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

14. W przypadku korzystania przez pracowników przedszkola z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS zamieszczonymi na stronie: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

15. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
16. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

17. Sprzęt na placu zabaw lub boisku należącym do przedszkola, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany – jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 

VI. Organizacja pracy przedszkola

 

1. W miarę możliwości organizacyjnych jedna grupa powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. W przypadku wcześniejszego przyprowadzenia dziecka przez opiekunów lub pozostania dziecka, po ustalonych w arkuszu organizacji godzinach pracy grupy, następuje łączenie dzieci w grupach według godzin pracy oddziałów.

2. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie. Organizacja pracy przedszkola wymusza zmianowość pracy nauczycieli oraz stosowanie zastępstw w przypadku nieobecności pracownika.

3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

4. Zapewnia się taką organizację pracy przedszkola, która ograniczy stykanie się poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabaw na dworze).

5. Sale w przedszkolu oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

6. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

7. Dziecko nie powinno przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.-2

1- Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń: kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno – sanitarnych). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej znajdujących się.

2 -Nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku tych dzieci należy dopilnować, aby dzieci nie wymieniały się zabawkami a opiekunowie powinni zadbać o ich regularne czyszczenie i dezynfekcję.

 

VII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków

 

1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci odbywa się pod nadzorem opiekuna i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczonymi na stronie: https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/ . Każde dziecko posiada własny, podpisany bidon, do którego wodę wlewa nauczyciel.

2. Wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni, w miarę możliwości zachować odległość stanowisk pracy (1,5 m), a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

4. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków woźnej z każdej grupy, czyszczenie blatów stołów.

5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

6. Dania powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną, zabezpieczoną w rękawiczki jednorazowe i maseczkę/przyłbicę zasłaniającą usta i nos. Nauczycielka pomagająca dzieciom podczas posiłków, również powinna być zabezpieczona w rękawiczki jednorazowe i maseczkę/przyłbicę zasłaniającą usta i nos.

 

 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka

 

 

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby: ma stwierdzoną temperaturę. 38⁰, kaszel i duszności, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola( rekomendowany własny środek transportu)

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora.

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała – po uzyskaniu zgody rodziców – (Załącznik nr 3 do procedury – Instrukcja BHP pomiaru temperatury termometrem elektronicznym):
– jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

– jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka z przedszkola.

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5. Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania przez lekarza.

6. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o podejrzeniu zakażenia ucznia.

7. Rodzice dzieci z grupy, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są
o zaistniałej sytuacji.
8. Obszar, w którym poruszało się dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i burmistrza dzielnicy
o zaistniałej sytuacji.
10. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola

 

 

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące działania:

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami);
b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt
z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;
c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;
d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).

5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 3 nie mogą przychodzić do pracy.

6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o zaistniałej sytuacji.

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

8. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

10. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 

 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

 

a) każdego pracownika przedszkola rodzica/opiekuna prawnego pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji przez służby sanitarne –
w zależności od rodzaju tych objawów.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

 

XI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola

 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym (Burmistrzem Dzielnicy), po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki (zawieszeniu zajęć)/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2. Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4 do procedury.

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

 

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.3 bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa.

 

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:
– Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – 222 500 115,
– Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 – 22 32 58 958,

– Kontakt do biura podawczego – 22 31 07 900

– Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

 

3.Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się przedszkole strefą żółtą lub czerwoną a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Poniżej zamieszczamy druki do pobrania :

 

Oświadczenie Rodziców – rok szkolny 2021/2022

 

 

Zgoda Rodziców na pomiar temperatury dziecka w przedszkolu – rok szkolny 2021/2022

 

 

 

Załącznik nr 2 do procedury – wykaz telefonów kontaktowych

 

Załącznik nr 1 do procedury – instrukcja mycia rąk

 

Załącznik nr 3 do procedury – instrukcja BHP pomiaru temperatury termometrem elektronicznym

 

Załącznik nr 4 do procedury – schemat procesu komunikowania się w sytuacji kryzysowej

 

Szanowni Państwo,

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały opublikowane wytyczne obowiązujące od 1 września 2021 r

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

obowiązujące od 1 września 2021 r.


https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021r

 

 Urząd m.st. Warszawy opracował wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego w samorządowych szkołach i przedszkolach.

 

 

1.Procedura organizacji pracy przedszkola od 1 września 2021

 

 

 

2.Załącznik nr 1 do procedury

 

3. Załącznik nr 2 do procedury

 

4. Załącznik nr 3 do procedury

 

5.Załącznik nr 4 do procedury

 

 

 

Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli
26.08.2020

 

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja

 

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Organizacja opieki w podmiocie:

 

 • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
 • Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie. 
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

 

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 

 •  W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

 

 •  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

 

 •  Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 • W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

 

 •  Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

 

 •  Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 

 •  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

 

 •  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 •  W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

 

 •  Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 •  Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

 

 •  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 

 •  Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 

 •  Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

 

 •  Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.

 

 •  Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

 •  Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

 

 •  Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

 

 

 • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

 

 •  Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 •  Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

 

 •  Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

 

 •  Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 

 •  Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 

 •  Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 

 • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 

 •  Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 •  Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.

 

 •  Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

 

 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.

 

 •  Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 

 •  Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 

 •  Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 

 Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

 

 

 

1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.

 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. Załącznikami do wytycznych są szczegółowe instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczek i rękawiczek.

 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

 

Instrukcja mycia rąk

 

Instrukcja dezynfekcji rąk

 

Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

 

Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek

 

 

 

 

image_pdfimage_print