Deklaracja Dostępności

 

 

Przedszkole nr 315 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : https://www.przedszkole315.waw.pl/

 

Data publikacji i aktualizacji :

•    Data publikacji strony internetowej: 2023-09-08
•    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-08

 

Status pod względem zgodności z ustawą :

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

– niektóre pliki są w formacie skanów (na przykład dyplomy, podziękowania). Pracujemy nad ich  dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych.

– niektóre zdjęcia są bez opisu słownego. Pracujemy nad ich  dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych.

– mapa w zakładce "Lokalizacja" jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 

•    Deklarację sporządzono dnia: 2023-09-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przygotowanej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standartowych skrótów klawiaturowych przeglądarki


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Michalec  adres mail: ewa.michalec@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 8227113 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej:


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7  dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl


 

Dostępność architektoniczna :

 

Budynek znajduje się przy ul. Grzeszczyka 2.
Dojścia piesze są od ulic Grzeszczyka, Korotyńskiego, Sierpińskiego i Mołdawskiej. Przejścia dla pieszych od ul. Korotyńskiego posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową, przejścia dla pieszych od ul. Sierpińskiego i Mołdawskiej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Chodniki dla pieszych od ulic Grzeszczyka, Korotyńskiego, Sierpińskiego i Mołdawskiej nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Mołdawskiej i Grzeszczyka nie ma podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 100 m – przystanek Korotyńskiego 03 tramwaje: 7,9,15 oraz autobus: 154, 208, 150 m – przystanek: Rakowiec 02, autobusy: 128, 136, 172, 175, 188, 504 oraz 150 m – przystanek: Siemieńskiego 02, autobusy: 128, 172.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie:https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku jest oznakowane tablicą informacyjną i znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Grzeszczyka. W pobliżu przedszkola brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
Furtka i wejście do budynku wyposażone są w domofon. Do budynku prowadzi chodnik o szerokości powyżej 90 cm. Drzwi wejściowe do budynku oraz do sal nie są dostępne  dla osób na wózku (próg i szerokość 75-85 cm). Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych fizycznie i będących na wózku inwalidzkim.
Budynek jest parterowy, posiada jeden korytarz prowadzący do sal dzieci, dyrektora przedszkola oraz korytarze boczne do sal terapii logopedycznej i pedagogicznej oraz kierownika gospodarczego. Korytarze umożliwiają wyminięcie się 2 osób, są wydzielone drzwiami. Nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz systemu informacji głosowych dla osób niedosłyszących. Do Placówki można wprowadzać psa asystenta.
Nie zapewniamy możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

 

Aplikacje mobilne:

 

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

image_pdfimage_print