Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
oraz postępowanie odwoławcze

 

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

 

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

 

2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

 

3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

4) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

 

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 


Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie

 

od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00)

 

potwierdzają wolę zapisu do przedszkola,

do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

 

Wolę zapisu można potwierdzić:

 

elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata,

należy ,,kliknąć” przycisk “Potwierdź wolę zapisu w placówce”

(instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

 

lub

 

przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu

na adres mailowy przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

 

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające

i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola

skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 

 

 Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka

do przedszkola jest równoznaczne

z rezygnacją z miejsca.

 

 

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych

 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną prze Biuro Edukacji w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

 

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

 

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

 

 

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

 

 


UWAGA RODZICE DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

WNIOSKI REKRUTACYJNE WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI KRYTERIA, SKŁADAMY W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH W POJEMNIKU W HOLU GŁÓWNYM PRZEDSZKOLA.

 

WSZELKIE ZAŚWIADCZENIA MOŻNA PRZESYŁAĆ RÓWNIEŻ SKANY DROGĄ MAILOWĄ: p315@edu.um.warszawa.pl.

 

W OŚWIADCZENIACH RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DOPISAĆ, ŻE ZŁOŻĄ ZAŚWIADCZENIA, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW, NAJPÓŹNIEJ DO 31 marca 2020 r.

 

W PRZYPADKU NIEDOSTARCZENIA ZAŚWIADCZEŃ KRYTERIUM ZOSTANIE ANULOWANE.

POWYŻSZE INSTRUKCJE SĄ ZGODNE Z WYTYCZNYMI BIURA EDUKACJI.

 

HANNA WARMIŃSKARekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.
Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

 

Zarządzenie nr 1/2020

Dyrektora Przedszkola nr 315 w Warszawie

 

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice !!!

 

Dnia 03.03.2020 rusza rekrutacja do Przedszkola 315 na rok szkolny 2020/21

 

Przyjmowanie wniosków wraz z  dokumentami wg poniższego harmonogramu:

 

4.03 ( środa) w godz. 9.00 – 11.00

 

05. 03 ( czwartek) w godz. 16.00 – 17.00

 

09.03 ( poniedziałek ) w godz. 16.00 – 17.00

 

11.03 ( środa ) w godz. 9.00 – 11.00

 

12.03 ( czwartek ) w godz. 16.00 – 17.00

 

16.03 ( poniedziałek ) w godz. 14.00 – 16.00

 

18.03 ( środa) w godz. 9.00 – 11.00

 

19.03 ( czwartek ) w godz 12.00 – 14.00

 

20.03 ( piątek) w godz. 9.00 – 11.00

 

 

 

Kryteria Rekrutacji :

 

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych.doc

 

 

 

Zasady Rekrutacji:

 

Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_0.doc

 

 

 

Kryterium dochodowe:

 

Kryterium_dochodowe.doc

 

 

 

Harmonogram Rekrutacji:

 

Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych

w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020_2021.doc

 

 

 

Link do strony Biura Edukacji na temat rekrutacji do przedszkoli

na rok szkolny 2020/21

 

http://edukacja.warszawa.pl/tagi/przedszkola