PRZEDSZKOLE NR 315
tel./fax. 22 822-71-13
e-mail: p315@edu.um.warszawa.pl
BIP: https://przedszkole315.bip.gov.pl
Godziny otwarcia przedszkola 7:00-17:00

Dyrektor Przedszkola
Hanna Warmińska

 

 

Dyrektor Przedszkola nr 315 w Warszawie przy ul. S. Grzeszczyka 2 informuje, że w czasie organizowanych imprez, uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r. oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 iust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ),uprzejmie informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Przedszkole
nr 315 w Warszawie, z siedzibą przy ul. Grzeszczyka 2, 02-122 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Hannę Warmińską

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazane powyżej.

 

3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci w zakresie i celach związanych z realizacją celów statutowych

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dzieci w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

• osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

• podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

• Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 

6. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe dzieci będą przechowywane/przetwarzane:

 

• w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z zasadami archiwizacji.

 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Przedszkole 315 w Warszawie ul. Grzeszczyka 2, reprezentowane przez Dyrektora.

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1, z dopiskiem „IOD – dane osobowe”.

 

3. Monitoringiem wizyjnym w Przedszkolu 315 objęto:teren przed budynkiem przedszkola, teren przed budynkiem oraz chodnik bezpośrednio przylegający do budynku wraz z miejscami parkingowymi oraz teren ogrodu – plac zabaw.

 

4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów pracowników.

 

5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust.1 lit. e RODO w związku z art. 108 a Prawa Oświatowego.

 

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania(w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

 

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 w Warszawie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.