PRZEDSZKOLE NR 315
tel./fax. 22 822-71-13
e-mail: p315@edu.um.warszawa.pl
BIP: https://przedszkole315.bip.gov.pl
Godziny otwarcia przedszkola 7:00-17:30

Dyrektor Przedszkola
Hanna Warmińska

 

Dyrektor Przedszkola nr 315 w Warszawie przy ul. S. Grzeszczyka 2 informuje, że w czasie organizowanych imprez, uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r. oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 

Warszawa, dnia 25 maja 2018 r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Przedszkola Nr 315 z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Grzeszczyka 2, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej. Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Administratorem Ochrony Danych Osobowych
w Przedszkolu nr 315 jest
Hanna Warmińska
Dyrektor Przedszkola nr 315
tel. 22 822 71 13

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Przedszkole 315 w Warszawie ul. Grzeszczyka 2, reprezentowane przez Dyrektora.

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1, z dopiskiem „IOD – dane osobowe”.

 

3. Monitoringiem wizyjnym w Przedszkolu 315 objęto:teren przed budynkiem przedszkola, teren przed budynkiem oraz chodnik bezpośrednio przylegający do budynku wraz z miejscami parkingowymi oraz teren ogrodu – plac zabaw.

 

4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów pracowników.

 

5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust.1 lit. e RODO w związku z art. 108 a Prawa Oświatowego.

 

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania(w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

 

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 w Warszawie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.