27 mar

Kaziuk Praski 2018

 

PALMA WIELKANOCNA

 

 

Dnia 24 marca zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału

w konkursie „Palma Wielkanocna”

zorganizowanym przez:

 

Radę i Zarząd Dzielnicy Praga Północ m.st.Warszawy,

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej,

Parafię NSJ i Oratorium św. Jana Bosko

 

Przedstawicielami naszego przedszkola była

dyr. Hanna Warmińska wraz z Bianką z grupy „Mrówek”,

które odebrały dyplom oraz nagrody książkowe

w imieniu wszystkich dzieci z naszego przedszkola.

 

23 mar

Wielkanoc !!!

 

Drodzy Rodzice

Kochane Dzieci!!!

 

Bardzo dziękujemy za udział w Konkursie Rodzinnym

Palma Wielkanocna”

 

Wszystkie palmy były bardzo piękne, mogliśmy je podziwiać w holu przedszkola i wprowadziły nas wszystkich w nastrój Świąt Wielkanocnych.

(zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii)

 

 

Życzymy wszystkim Rodzicom i Dzieciom

Wesołych, Rodzinnych

Świąt Wielkanocnych, smacznego Jajka,

mokrego Śmigusa-Dyngusa.

 

Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola

08 mar

Dyżur wakacyjny

 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne

w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych lipiec–sierpień 2018r.

 

 

                                           Data                 Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
 

16 kwietnia

 

14 maja

do godz. 15.00

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego wniosku
o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.  Formularze wniosków będą wydawane
  w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
  na internetowej stronie zapisów.
16 kwietnia 14 maja

godz. 15.00

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.
30 kwietnia

godz. 9.00

14 maja

godz. 15.00

  Rejestracja w systemie wniosków
  o przyjęcie na dyżur.
30 kwietnia

godz. 9.00

15 maja

godz. 17.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
25 maja

godz. 13.00

 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
 na dyżury wakacyjne.
25 maja
godz. 14.00
 Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
 

25 maja

 

 

15 czerwca

  Potwierdzenie zapisu dziecka
  do dyżurującego przedszkola/oddziału     przedszkolnego, do którego dziecko zostało   zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
20 czerwca

godz. 13.00

  Opublikowanie list dzieci przyjętych
   na dyżur wakacyjny.
20 czerwca
godz. 14.00
   Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

 

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

lipiec – sierpień 2018 r.

 

 

Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok,  z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli(Dz.U. z 2017 r.poz. 649).

 

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym czasie pracami remontowo
-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

 

Dzieci z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez m.st. Warszawę, mają zapewnione w czasie wakacji miejsce w swoim lub 
w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnymw szkole w dzielnicy.

 

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach dwutygodniowych turnusach. Liczba turnusów zależy od potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówek.

 

Turnus Okres
I 2 lipca – 13 lipca
II 16 lipca – 27 lipca
III 30 lipca – 14 sierpnia
IV 16 sierpnia – 31 sierpnia

 

Zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

 

I. Zasady ogólne

 1. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego  w terminach określonych w harmonogramie. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 

 1. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

 

 1. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

 

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

 

 

 II. Dostęp do systemu zapisów

 

 1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunówwniosku o wydanie ww. hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny,

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2018/2019.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjnej systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których chcieliby zapisać dziecko:
 • turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazany na pierwszej pozycji
w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemuelektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

III. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny


     

 1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
  z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same  kryteria, ustalając kolejność kwalifikacji, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństwa,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
 1. Dyrektor przedszkola/szkoły,w terminie określonym w harmonogramie, publikuje listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur. Informacja o przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, dostępna jest również w elektronicznym systemie.
 2. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie,
  w terminie 21 dni od dnia publikacji listy zakwalifikowanych, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na dyżur
  do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych,mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów w terminach określonych w harmonogramie.
06 mar

Rodzinny Konkurs Wielkanocny

 

Drodzy Rodzice!!!

 

Zbliża się WIELKANOC – święto to wiąże się z licznymi tradycjami i zwyczajami zachowanymi do dnia dzisiejszego. Dlatego tak ważne jest przybliżanie dzieciom zwyczajów wielkanocnych. Jedną z tradycji świątecznych jest przygotowanie PALM WIELKANOCNYCH

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Wielkanocnym

 

„RODZINNA PALMA WIELKANOCNA”

 

Celem konkursu jest:

• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
• Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i rodziców własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci;
• Przekaz wartości, tradycji i pielęgnowanie więzi rodzinnych

 

Forma i technika wykonania prac dowolna

 

Palma może być wykonana z żywych lub suszonych roślin i materiałów papierniczych itp. (nie przyjmujemy palm kupowanych)

 

Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:
• imię i nazwisko dziecka, grupa oraz z kim dziecko wykonało palmę

 

Palmy prosimy przynosić do swoich grup do dnia:

 

20 marca ( wtorek)

 

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie

 

 

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie