02 lut

Rekrutacja 2016/2017

banner_rekrutacja20162017

 
 

Szanowni Rodzice!

 
 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2016/2017.

 
 

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
23 lutego 29 lutego Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
1 marca

godz. 16.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
1 marca

godz. 16.00

16 marca Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
1 marca

godz. 16.00

 

17 marca Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

1 marca 23 marca Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu/szkole podstawowej wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
14 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
14 kwietnia

godz. 13.00

25 kwietnia

(do godz. 15.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
28 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 28 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
10 maja

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
10 maja

godz. 16.00

12 maja Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
10 maja

godz.16.00

13 maja Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

10 maja

godz.16.00

19 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu/szkole podstawowej wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
25 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
25 maja

godz. 13.00

 

31 maja Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
2 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 2 czerwca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie